Vedtekter

Vedtekter for Team 68’47 – run&ski Stiftet 04.11.2017

  • §1 Foreningens navn er «Team 68’47 – run&ski».
  • §2 Foreningen er tilhørende i Harstad kommune.
  • §3 Foreningen er selveiende.
  • §4 Foreningen drives på frivillig basis.
  • §5 Formålet med foreningen er å – Være et samlende fellesskap for voksne personer som er interesserte i løping og langrenn.
  • §6 Som medlemmer i foreningen kan alle voksne personer opptas.
  • §7 Foreningen har et styre bestående av 3-6 personer. Styret har en leder, en økonomi- og medlemsansvarlig og styremedlemmer. Foreningen skal også ha en valgkomite bestående av minst 2 personer. Alle medlemmer i styret og valgkomiteen velges for 2 år av gangen. Ved første årsmøte kan styremedlemmer velges for 1 år.
  • §8 Foreningen avholder årsmøte en gang i året. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars. Innkalling til årsmøte skal skje med 4 ukers varsling. Saksliste for årsmøtet skal være tilgjengelig 2 uker før årsmøte. Innkommende saker for årsmøtebehandling må være styret i hende 3 uker før årsmøtet. På årsmøtet behandles følgende saker: – Årsberetning og regnskap – Budsjett – Fastsettelse av kontingent – Valg – Innkommende saker
  • §9 Styret er samlet ansvarlig for foreningens økonomi. Årsmøtet velger 2 styremedlemmer som skal ha signaturfullmakt. §10 Disse vedtekter kan endres av årsmøte med 2/3 flertall.
  • §11 Foreningen kan vedtas avviklet av årsmøte. Avvikling må vedtas enstemmig. Foreningens aktiva skal tilfalle et veldedig formål ved avvikling.